Če se dandanes astrologija s psihologijo vse bolj brez zadržkov povezuje, pa sta psihoterapija in astrologija šele na začetku svoje skupne poti. Mnogo uradno izobraženih psihoterapevtov je nemreč zelo skeptičnih glede uporabe astrologije za psihoterapevtske namene. Ne samo zaradi predsodkov do astrologije in nepoznavanja le te, pač pa tudi zaradi pomanjkanja dosedanjih izkušenj glede integracije obeh vej znanja o človekovi duševnosti. Različni uradni psihoterapevtski pristopi imajo namreč svojo predpisano proceduro in vprašanje se postavlja, kako vanjo vključiti astrološke interpretacije oz. kako si z njimi pomagati tekom samega psihoterapevtskega procesa. Ta navidezna navzkrižnost pa po mojem mnenju ni takšna, če astrolog-psihoterapevt dobro razume oba pripomočka za duševno pomoč in zdravljenje. Rojstni horoskop klienta in na podlagi tega ugotovljena aktualna razvojna problematika ni nič drugega kot odličen diagnostični pripomoček, ki psihoterapevtu pomaga, da lažje in bolj objektivno razume klientovo psihodinamiko in posledično njegovo problematiko. Osebni horoskop je v samem procesu psihoterapije torej samo pripomoček za ugotavljanje vrste težav, ki pestijo klienta, tako kot se to da ugotavljati tudi z drugimi diagnostičnimi pripomočki in zato ne more biti v navzkrižju s cilji psihoterapije, saj kot tak ni psihoterapevtski pristop.

Povsem drugo vprašanje pa je kaj z astrološkimi informacijami počne psihoterapevt tekom samega terapevtskega procesa. Dobro educiran psihoterapevt, ki zna kvalitetno oceniti osebnostno strukturo svojih klientov posredovanje astroloških informacij v vsakem primeru ustrezno prilagodi osebnostni strukturi svojih klientov. Če oceni, da je tako dobro, se lahko celo odloči, da stranki ne bo nič povedal o njenem rojstnem horoskopu. Astrološke analize so namreč primerne samo za toliko zdrave osebnosti, ki zmorejo razlikovati med simbolnim in pa dejanskim.

V procesu psihoterapije je zaradi same narave psihoterapevtskega procesa vsekakor nujno, da se klientom ne interpretira njihovega rojstnega horoskopa, se jim pa lahko v izjemnih primerih razkriva določene specifične astrološke informacije, če je to koristno za njihov psihoterapevtski proces (nekako po enakem principu kot to velja za samorazkrivanje psihoterapevta). Diagnostična faza in sam proces psihoterapije sčasoma pokažeta, če je psihoterapija tisti pravi pristop za duševno pomoč določenemu posamezniku. V kolikor temu ni tako, lahko astrolog-psihoterapevt po možnosti preide iz psihoterapije na astrološko-psihološko svetovanje in s tem učinkoviteje pomaga klientu razrešiti njegove dileme. To velja predvsem za kliente z relativno dobro izgrajeno osebnostno strukturo, ki pa se ne zmorejo razbremeniti od spon poistovetenja z egom, torej ne zmorejo relativizirati svoj ego in ga transcendentirati. Rojstni horoskop namreč zmore izkušenemu astrologu-psihoterapevtu pokazati te razvojne tendence posameznika in tako psihoterapevt in klient ne potrebujeta zapravljati veliko časa z dolgotrajno psihoterapijo pri klientih, pri katerih ta nima pravega učinka. Izkušen astrolog-psihoterapevt torej zmore fleksibilno kombinirati astrološke informacije in interpretacije s psihoterapevtskim procesom, pri tem pa hkrati tudi upoštevati strokovne standarde tako psihoterapije kot astrološkega svetovanja.

Moja osebna praksa mi je tudi pokazala, da večina klientov nekako ločuje med astrološkimi svetovanji in psihoterapijo. Manjšina ki pride v psihoterapijo se odloči za psihoterapijo po opravljeni astrološki analizi, večji del jih torej išče psihoterapevtsko pomoč kot tako in nimajo posebnega interesa, da bi poznali svoj horoskop ali pa so astrološko analizo opravili že kje drugje. V tem primeru je horoskop seveda nepogrešljiv diagnostičen pripomoček za psihoterapevta.

Posredovanje astroloških informacij klientu in še tako kakovostna astrološka analiza tako nikakor ne pomenita, da psihoterapevtski proces v določenih primerih ni potreben oz. koristen. Psihoterapevtski proces namreč časovno sovpada z razvojnimi transformacijami, ki jih indicirajo in simbolizirajo planetna gibanja. Posameznikov razvoj se torej dogaja z ali brez psihoterapije in potrebuje vedno določen čas. Je pa v primeru izrazitejših duševnih težav psihoterapevtski proces lahko dobra podpora siceršnji osebnostni transformaciji. Klienti se namreč povečini obračajo na terapevte in svetovalce v času, ki je zaznamovan z večjimi razvojnimi premiki, te pa odražajo tranzitna in progresivna planetna gibanja. Tekom psihoterapevtskega procesa si tako astrolog-psihoterapevt lahko učinkovito pomaga pri razumevanju klientovih težav z vpogledom v pomensko in časovno določljive in predvidljive večje ali manjše razvojne sunke in preobrate pri klientu in ga ob tem lažje podporno usmerja, da klient bolje in bolj uspešno napreduje. Astrolog-psihoterapevt tako lažje in bolj objektivno oceni kaj v določenem časovnem obdobju klient potrebuje in za katera spoznanja in premike je takrat najbolj zrel.

Danes številni psihologi in psihoterapevti po svetu množično odkrivajo uporabnost in koristnost astrološkega znanja za psihološko svetovanje in psihoterapijo. Ti pa smo žal pogosto neupravičeno obsojani in diskriminirani s strani uradne znanstvene psihološke doktrine.