V astroloških analizah rojstne karte ali natalne karte klientom opišem njihove osebnostne in temperamentne lastnosti, ki jih simbolizira njihova rojstna karta. Nadalje analiziram klientove notranje psihološke dinamične procese in preko tega razvojne težnje in potenciale v aktualni inkarnaciji.  Astrološka analiza služi izboljšanju in poglobitvi samospoznanja in samozavedanja – tudi preko identifikacije nezavednih, izkrivljenih in nefunkcionalnih duševnih in vedenjskih vzorcev, ki so glavni generator neugodnih zunanjih okoliščin v življenju. V ozadju posameznikove psihodinamike in njegove usodne pogojenosti ugotavljam tudi karmične vzorce.

rojstna karta

Astrološke analize rojstne karte se osredotočajo tudi na ugotavljanje aktualnih in prihodnjih razvojnih trendov pri posamezniku, ki jih simbolizirajo tranzitna in progresivna planetna gibanja. Klientom pomagam pri ozaveščanju teh trendov in jih usmerjam v realizacijo razvojnih nalog, ki so v določenem časovnem obdobju pri njih najbolj v ospredju.

7 pridobitev, ki jih nudi rojstna karta in astrološka analiza osebnosti:

  • pokažejo razvojni načrt duše v dani inkarnaciji
  • pomagajo posamezniku prepoznati njegove močne in šibke točke
  • nudijo vpogled v lastne psihološke izzive
  • osvetlijo sinhronost med notranjim psihološkim in zunanjim objektivnim svetom
  • pokažejo človekovo poslanstvo in poklicanost
  • napovejo obdobja večjih razvojnih sunkov in stresnih izzivov
  • poglobijo povezanost s celoto življenja in univerzuma

Kaj skriva vaša rojstna karta - natalna karta in kako poteka astrološka analiza?

Vse astrološke analize rojstne karte (natalna karta) potekajo v obliki osebnih konzultacij. Trajajo vsaj uro in pol (90 minut), lahko pa tudi dlje. Po potrebi pa se lahko klienti kasneje še naročijo na nadaljnje termine. Zaželeno je, da se klienti med analizo aktivno vključujejo z vprašanji in komentarji.

Če klienti želijo posnetek astroloških analiz, si analize lahko posnamejo sami.

Pokličite  040 544 372 in rezervirajte svoj termin.

Image Icon

Rojstna karta je instrument katerega upodobljena specifika položajev nebesnih teles v trenutku rojstva predstavlja specifično strukturo temeljnih arhetipsko-kozmičnih pravzorcev, ki v prvi vrsti simbolizirajo vrsto in velikost razvojno-izkustvene napetosti dotičnega posameznika v danem življenju.

Natalna astrologija se nanaša na interpretacijo posameznikove rojstne karte

natalna karta
natalna karta in njena astrološka analiza

Rojstna karta, natalna karta ali tudi horoskop je grafična slika položaja nebesnih teles v trenutku rojstva nekega posameznika, vidna iz kraja tega rojstva. Ta slika ima za astrologa določen simbolni pomen, ki ga le ta tolmači. Iz rojstne karte lahko razbere nagnjenost k določenim osebnostnim lastnostim in vedenjskim vzorcem pri dotičnem posamezniku, poleg tega pa še marsikaj drugega. Vendar pa tolmačenje rojstne karte nikakor ni enoznačen proces, vzrok za to pa je specifika astrološke simbolike, ki je arhetipska. Rojstna karta prikazuje neposredno (v okviru omejitev svoje simbolike) samo vrsto in velikost razvojno-izkustvenega potenciala, torej samo »vrsto problema« in pa »velikost razvojne napetosti« v dani inkarnaciji. Kako pa se človek kot tak odziva na lastne izzive življenja pa iz rojstne karte ni moč razbrati.

Rojstna karta prikazuje človekove psihološko dinamiko

V rojstni karti je v okviru njene simbolike moč videti specifične strukturne in manifestne vidike osebnosti v specifični medsebojni dinamični konstelaciji, kar simbolizirajo nebesna telesa (planeti, sonce in luna) znotraj referenčnega okvira t. i. zodiakalnega pasu in pa dnevnega cikla t. i. hiš. Vsak posameznik je edinstven in poseben in tako so pri vsakem posamezniku nebesna telesa v njegovi rojstni karti povezana na povsem specifičen in edinstven način. Napetosti v posamezniku sprožene iz te dinamične strukture predstavljajo razvojni potencial, ki žene posameznika tekom življenja k vse bolj harmoniziranemu in uravnovešenemu izrazu njegovih osebnostnih prvin. Človekova osebnost  je celostni vzorec relativno trajnih značilnostih, ki pa tekom življenja težijo k bolj in bolj kvalitetnemu in uravnoteženemu izrazu, v kolikor posameznik tekom življenja resignirajoče ne podleže izkrivljenim izrazom teh istih lastnih osebnostnih potencialov. Iz simbolike rojstne karte tako lahko sklepamo tudi h katerim obrambnim in kompezatornim mehanizmom se zna posameznik v stiski zateči. Ravni razumevanja rojstne karte je zato več.

Metafizični in karmični temelji simbolike rojstne karte

Astrologija »predpostavlja« utelesitev in s tem rojstvo posameznika v trenutku, ki »energijsko« ustreza njegovi »energijski« matrici (njemu samemu) – makrokozmično mora torej ustrezati mikrokozmičnemu. To pomeni, da je vzorec planetnih položajev v simbolnem smislu v nekem trenutku soroden duši, ki se v tem trenutku uteleša. Ta trenutek simbolično zaobjema ne samo značaj posameznika temveč tudi ključne okoliščine, katerim bo posameznik v življenju izpostavljen in ki so v sozvočju z njim in njegovimi potrebami ter karmičnimi obremenitvami. Te okoliščine bodo, zaradi omenjenega »energijskega« sozvočja, sposobne v posamezniku prebuditi njegovo naravo v skladu z njegovimi razvojnimi in izkustvenimi stremljenji in mu omogočiti, da izkusi tisto po čemer hrepeni njegova duša. Karmična ujetost duše dušo pripelje samo tja kjer je njen diapazon doživetja in spoznanja zanjo optimalen in smiseln.

Človekove življenjske okoliščine predstavljajo zrcalno sliko njegove notranjosti

Rojstna karta je »genotip« in »fenotip« osebnosti obenem. »Genotip« je zato ker kaže na prirojeno specifično naravo posameznika, ki se specifično odziva na vplive okolja, »fenotip« pa zato, kar so v sami rojstni karti zapisani ključni vplivi okolja, ki oblikujejo dotično osebnost oz. razvijajo njen genotipski potencial. V tem primeru torej ne gre za poljuben razvoj genotipa v poljubnem fenotipskem okolju, saj sta genotipski in fenotipski vidik rojstne karte zgolj dva vidika iste celote. V zvezi s tem tudi vedenjska genetika dokazuje, da ne moremo ločeno obravnavati genotipa in fenotipa pri človeku. Vedenjska genetika namreč znanstveno potrjuje t. i. interakcijo in pa korelacijo med genotipom in okoljem. Specifičen genotip se specifično odziva na vplive okolja in lahko tako modificira vpliv okolja na ta način, da le to s svojim vplivom dodatno okrepi genetsko zasnovo genotipa. Vpliv okolja je, da tako rečem, genetsko modificiran v prid intenzivnejšega izraza genotipa v fenotipu. Dandanes tako nekatere znanstvene raziskave posredno potrjujejo določene astrološke predpostavke.

Natalna karta in usoda

Vprašanje razmerja med usodo in svobodno voljo že stoletja buri duhove modrecev in intelektualcev. Je človek povsem usodno določen v naprej ali njegovo življenje kreirajo vedno znova zgolj spontane svobodne odločitve? Lahko pa se vprašamo tudi drugače: kako je človekovo življenje lahko usodno določeno v naprej, a je hkrati človek tudi bitje svobodne volje? Carl Gustav Jung je povedno odgovoril na to dilemo z izjavo, da je »svobodna volja zmožnost, da z veseljem naredim tisto, kar moram storiti«, pokojni slovenski astrolog Viktor Gerkman pa je dejal, da je »človek hkrati določeno in nedoločeno bitje«.

Natanko to razmerje med usodo in svobodno voljo prikazuje simbolika natalne karte. Natalna karta kot astrološki instrument prikazuje v eni sami sliki kompletno usodo posameznika v danem življenju kot preplet različnih razvojnih nalog. Ta preplet razvojnih nalog je zapisan na zunanjem delu kroga s simboliko planetnih položajev. V sredini natalne karte pa je prazen prostor (krog), ki pa simbolizira človeka kot samozavedajoče se bitje in upravljalca s svojimi življenjskimi nalogami in izzivi. Človekov odziv na izzive življenja, ki so zapisani v njegovi natalni karti je torej povsem avtonomen.

Kako se usoda zapisana v natalni karti časovno realizira?

Natalna karta je edini objektivni instrument zapisa usode na svetu, ki ima znotraj svoje simbolike v potencialu zapisano tudi časovno realizacijo danih usodnih izzivov. Natalna karta kot astrološki instrument tako predstavlja edino teorijo osebnosti na svetu, ki človeka ne določa samo vsebinsko ampak tudi časovno. Proženje usodnih izzivov zapisanih v natalni karti tako poteka po natančno predvidljivem zaporedju, ki ga simbolizirajo neprenehoma premikajoča se tranzitna gibanja planetov ter progresivna gibanja samih natalnih planetov. To sovpadanje življenjskih dogodkov in planetnih premikov je osupljivo točno in predvidljivo, seveda pa v okviru omejitev astrološke simbolike, ki se lahko manifestira na različne načine. Najbolj fascinantno je realizacijo življenjske usode opazovati pri ljudeh, ki o astrologiji in svoji natalni karti nimajo pojma, a vendarle je zanje možno ravno tako učinkovito napovedovati prihodnost kot za poznavalce astrologije. Ljudem je bil z odkritjem astrologije in natalne karte kot njenega glavnega instrumenta tako dan čudovit pripomoček za lažje krmarjenje skozi življenje, ki nas tako pogosto izziva z svojimi dvomi in nejasnostmi.

Pogosta vprašanja

Kako se izdela rojstno karto?

Rojstno karto se dandanes izdeluje s pomočjo računalniških programov. Le ti vsebujejo natančne astronomske podatke za določanje planetnih položajev. Za izdelavo rojstne karte tako klient potrebuje natančen čas svojega rojstva, to je datum, natančno uro rojstva (običajno je zapisana v rojstnem listu) in pa kraj rojstva. Te podatke se nato vnese v računalniški program, ki rojstno karto izdela v nekaj sekundah. Rojstna karta, natalna karta ali horoskop je tako grafična slika neba s pozicioniranimi planeti, vidna v času in kraju posameznikovega rojstva.

Kako se interpretira rojstno karto?

Rojstna karta ali natalna karta se najbolje interpretira v osebnem stiku z astrologom. Iz rojstne karte namreč ni mogoče pridobiti podatkov o človeku na način, kot da bi bila rojstna karta kristalna krogla. Rojstna karta vsebuje astrološke simbole, ki se jih da interpretirati na različne načine in zato mora imeti astrolog osebni stik s klientom, da lahko pridobi od klienta določene povratne informacije, ki mu pomagajo pri interpretaciji njegove rojstne karte. Enako rojstno karto kot jo ima klient bi npr. lahko imela tudi neka žival, ki se je skotila ob istem času in na istem kraju kot človek. Na vsak način torej odsvetujem pisne interpretacije rojstne karte, saj te iz že omenjenih razlogov nikakor ne morejo biti kvalitetne.

Koliko časa je potrebnega za interpretacijo rojstne karte?

Za kvalitetno interpretacijo rojstne karte je potrebno vsaj eno srečanje v dolžini 90 minut. Še bolje pa je da je srečanj več, saj se je na ta način mogoče bolj temeljito in globinsko posvetiti posamičnim razvojnim izzivom, ki so zapisani v rojstni karti. Čas za interpretacijo rojstne karte je tako rekoč neomejen, saj je mogoče posameznikovo rojstno karto vedno znova interpretirati v kontekstu trenutnega časa, prav tako pa jo je mogoče primerjati z rojstnimi kartami klientovih bližnjih oseb (partnerji, starši, otroci itd.).