Namen diplomskega dela je bil raziskati morebitno povezanost med konstruktom psihičnega blagostanja in astrološkimi indikatorji, razbranimi iz posameznikove rojstne karte (horoskopa), ki so v vsebinskem in intenzitetnem smislu sorodni konstruktu psihičnega blagostanja. Ključno je bilo vprašanje veljavnosti astroloških indikatorjev kot mere psihičnega blagostanja. 135 udeležencev je posredovalo natančne rojstne podatke, potrebne za izdelavo rojstne karte ter izpolnilo naslednje vprašalnike: Panas (Vprašalnik pozitivne in negativne emocionalnosti; Watson, Clark in Tellegen, 1988), SWLS (Lestvica zadovoljstva z življenjem; Diener idr., 1985), PWBS (Lestvice psihološkega blagostanja; Ryff, 1989) in BFI (Vprašalnik petih velikih faktorjev; John, Donahue in Kentle, 1991). Za vsakega udeleženca je bila izdelana rojstna karta, katere indikatorji psihičnega blagostanja so bili točkovani po posebej izdelanem ključu. Rezultati niso pokazali nobene statistično pomembne povezave med astrološko mero psihičnega blagostanja ter rezultati psiholoških vprašalnikov. Vse korelacije, razen ene, so bile skorajda nične. Le korelacija med pozitivnim afektom in astrološko mero, ki se bliža statistični pomembnosti (r=-,14, p=0,11), nakazuje možnost zelo majhne povezanosti med astrološko in psihološko mero psihičnega blagostanja, vendar bi bilo potrebno za zanesljive zaključke ta del raziskave replicirati na veliko večjem vzorcu. V tem trenutku lahko zaključim, da rojstna karta (horoskop) ni veljaven pokazatelj psihičnega blagostanja kot zavestnega – introspektivnega stanja. To pa ne indicira nobenih zaključkov glede veljavnosti astrologije kot fenomena.

Celo diplomsko delo si lahko preberete tukaj: Diplomsko delo – Veljavnost astroloških indikatorjev psihičnega blagostanja